تعرفه ایجاد آگهی شغلی

تازه کار مستعد

تازه کار مستعد

پیش پرداخت

1,500,000

۷۰٪ هزینه آگهی پس از استخدام دریافت خواهد شد

ایجاد آگهی شغلی
کارشناس/کارشناس ارشد

کارشناس/کارشناس ارشد

پیش پرداخت

4,500,000

۷۰٪ هزینه آگهی پس از استخدام دریافت خواهد شد

ایجاد آگهی شغلی
سرپرست/ مدیرمیانی

سرپرست/ مدیرمیانی

پیش پرداخت

6,300,000

۷۰٪ هزینه آگهی پس از استخدام دریافت خواهد شد

ایجاد آگهی شغلی
مدیر ارشد

مدیر ارشد

پیش پرداخت

10,350,000

۷۰٪ هزینه آگهی پس از استخدام دریافت خواهد شد

ایجاد آگهی شغلی

تضمین بازگشت وجه

تاپلیکنت متعهد می‌شود،‌در صورتی که همکارجو به هر علتی (از قبیل عدم تطابق شایستگی‌های فرد معرفی شده با واقعیت،‌ عدم مراجعه معرفی شدگان و ...) از میان معرفی‌شدگان در مدت 45 روز موفق به استخدام نشود،کل وجه دریافتی را عودت نماید.

همچنین، در صورتی که همکارجو یک ماه پس از استخدام، به ادامه همکاری با کارجو تمایل نداشته باشد،‌ می‌تواند درخواست عودت وجه داشته باشد.